Wat is het MEB-register?

Dat staat voor Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid. Opgericht bij notariële akte op 30 april 2015 (KvK 63226898).

 

Wat is het doel van het  MEB-register?

Bijdragen aan een brandveiliger Nederland. De stichting wil door middel van haar MEB-register er voor zorgen dat goede brandveiligheidsproducten uiteindelijk ook goed werken omdat ze door deskundige mensen gemonteerd worden. De stichting wil het niveau van haar deelnemers beschermen en bevorderen.

 

Hoe wil de stichting haar doel bereiken?

Door een uniforme drempel te creëren waaraan deelnemers moeten voldoen. In het reglement staan deze uitvoerig beschreven.

Verder zal het MEB-register actief proberen opleidingen in Nederland te verbeteren, op elkaar af te stemmen en zal zij evenementen organiseren zoals opfrisavonden, bijscholingen en alles doen wat nodig is om de kwaliteit van gemonteerde brandveiligheidsproducten te verbeteren. Zij zal ook initiatieven nemen om kwaliteit van montagebedrijven op een hoger plan te brengen. Een overzicht van door de stichting goedgekeurde opleidingen is op verzoek verkrijgbaar. 

 

Waaraan moet iemand voldoen om deel te nemen aan het register doorvoeringen?

Deelnemers moeten o.a. kunnen aantonen dat ze een degelijke opleiding hebben gevolgd, ze al langer dan 1 jaar voor minimaal 50% het werk verrichten dat met de opleiding en brandveiligheid te maken heeft en ze moeten open staan voor vliegende controle van hun werk. Ze moeten ook minimaal eens per jaar bijscholen. Een overzicht van door het MEB geaccepteerde opleidingen kunt u opvragen.

 

Ja, maar met een register voor monteurs doorvoeringen ben je er toch nog niet?

Dat klopt, maar het is wel een eerste stap. Nu dit eerste register geopend is op 16 september 2015 is het zaak snel door te pakken. Gezien de reacties zal dat een register voor installatiebedrijven zijn en/of voor montage van brandwerend glas, deuren, puien. De gesprekken daarover worden al gevoerd.

 

Kan ik meewerken aan het opstellen van het register voor applicatiebedrijven?

Jazeker! Mocht u expertise hebben en constructief willen meedenken over de eisen die aan applicatiebedrijven gesteld moeten worden dan kunt u ons dat kenbaar maken. Naast de leden van de productgroep doorvoeringen van BBN die op 3 december 2015 toezegden in dit overleg mee te zullen werken, wil de stichting de mening van zo veel mogelijk partijen, dus zeker ook buiten BBN, meenemen. De mening van montagebedrijven is belangrijk, maar zeker ook die van adviseurs, brandweer, verzekeraars, etc. Wij zijn met alle partijen in gesprek.

 

Mag ik de deelnemerslijst hebben?

Neen. De deelnemerslijst is niet openbaar. De stichting en daartoe behorende personen wil namelijk niet dat de lijst een bron is voor het benaderen van deelnemers om welke reden ook door derden of ook door aan de stichting verbonden personen. Dit, om haar onafhankelijkheid te waarborgen en haar doel te bewaken. U kunt wél een vraag over een (1) persoon bij de stichting neerleggen. Zo zou u kunnen vragen of iemand daadwerkelijk deelnemer is.

 

Hoe komt het MEB-register aan middelen om haar activiteiten te financieren?

Het register en de diverse activiteiten worden bekostigd uit donaties, ontvangen uit vergoedingen voor de opname in het register. Donaties van derden zijn ook mogelijk. De stichting is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

 

Dragen MEB-geaccepteerde opleidingen een percentage af aan het MEB? 

Neen.

 

Wie is de initiatiefnemer van de stichting?

De stichting is opgericht door Joric Witlox. De stichting is volledig onafhankelijk en heeft geen ander belang dan het verbeteren van de montagedeskundigheid in Nederland en deze deskundigheid herkenbaar te maken.

 

Wat is het voordeel om te worden opgenomen in het MEB register?

Applicatiebedrijven kunnen met de deelname van hun medewerkers aan het register aantonen dat ze werken met professionele monteurs en dat het daarmee in kwaliteit een onderscheidend applicatiebedrijf is. Dit geeft hen een antwoord op de wildgroei van  ‘gelegenheidsmonteurs en –activiteiten’.

Zelfstandige monteurs (ZZP’ers) kunnen zich door deelname aan het register onderscheiden en aantonen dat ze deskundig zijn. Zij kunnen hierdoor het verschil maken bij opdrachtgevers en bijdragen aan échte brandveiligheid.

Producenten en gebouweigenaren weten dat producten ook deskundig gemonteerd worden door een MEB monteur.

 

Hoe zit het met de persoonsgegevens die ik heb verstrekt?

Deze worden bewaard en op verzoek vernietigd. Wanneer de stichting een vraag krijgt over een deelnemer zal de stichting bevestigen, of ontkennen dat de deelnemer geregistreerd is.

 

Hoe herkent men mij als ik ben toegelaten tot het MEB register?

Personen: Je mag dan de letters MEB achter je naam zetten als bewijs dat je een deskundig monteur bent in (een deel van) brandveiligheid . Tevens zal je van de stichting een bewijs van deelname krijgen. Tegen de tijd dat bedrijven aangesloten zijn zullen ook  zij een certificaat krijgen.

 

Ik heb nog niet zo veel ervaring en nu?

Aspirant deelnemers kunnen zich ook aanmelden. Het verschil met ‘normale’ deelnemers is dat aspirant deelnemers nog geen jaar ervaring hebben, nog niet 50% werkzaam zijn als monteur brandwerende doorvoeringen. In tegenstelling tot hetgeen verder in dit reglement is opgenomen kan een aspirant deelnemer dit slechts maximaal 1 jaar zijn. De bijdrage is vastgesteld op € 70,--

 

Wat doet de stichting op het MEB register bekend te maken?

De stichting heeft bij de start direct persberichten gestuurd naar de media en mailings naar producenten, installateurs en zelfstandigen. Zij zal verenigingen van gebouweigenaren, brandweer en verzekeraars regelmatig op de hoogte houden. Wij zijn onafgebroken in gesprek, en werken samen met producenten, opleiders, applicatiebedrijven en monteurs. 

 

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Naast deze site kun je bellen naar 085-877 11 98 of een e-mail sturen naar info@meb-register.nl

 

Wat kost het deelnemen aan het MEB register doorvoeringen?

De registerbijdrage is EUR 95,00 per jaar voor ZZP-ers. Voor monteurs in loondienst EUR 125,--. Deelname is persoonsgebonden. De bijdrage is vrij van omzetbelasting omdat Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid niet deelneemt aan het economisch verkeer in de zin van de belastingdienst. Op de pagina 'Aanvraagformulier' kun je dit downloaden invullen en aan ons terug mailen. Wij nemen contact met je op.

EXAMEN Sinds november 2016 neemt het MEB ook theorie examens af. De kosten voor dit examen zijn eenmalig € 75,00. Het examen wordt bij sommige opleiders aansluitend op dezelfde dag gehouden. Voor meer informatie kijk op deze site onder EXAMEN

Welke opleidingen voldoen aan de eisen van het MEB register?

Er zijn al een groot aantal opleidingen geaccepteerd en een aantal zijn nog in behandeling. Een actueel overzicht kunt u per mail aanvragen bij het secretariaat. info@meb-register.nl

 

Wat betekent het dat een opleiding van een producent niet geaccepteerd is door de Stichting?

Dit kan drie dingen betekenen:

1. De producent heeft haar opleiding niet aangemeld

2. De opleiding van de producent wordt op dit moment getoetst

3. De opleiding is door de Stichting niet geaccepteerd

Wilt u zich aanmelden als deelnemer van het MEB register maar heeft u een opleiding gevolgd bij een partij die niet door de Stichting is geaccepteerd? Laat ons dat weten, wij zullen contact opnemen met die partij om te kijken of de opleiding alsnog geaccepteerd kan worden.

Zegt een door de Stichting geaccepteerde opleiding iets over producten?

Neen! De Stichting houdt zich niet bezig met het goedkeuren of certificeren van producten, dit kan alleen gebeuren door EGOLF geaccrediteerde testinstituten zoals in Nederland bijvoorbeeld Efectis en Peutz. De Stichting doet op dit moment alleen uitspraken over de opleiding aan monteurs.